Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ESSA TERRA                                                           

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Artikel 5 - Prijs

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Overmacht

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen


Artikel 1. Identiteit van de verkoper

ESSA TERRA (P. Bauwens)
Vossenhoek 4
B-9550 Sint-Lievens-Esse

E-mailadres: info@essaterra.com
Telefoonnummer: +32 491/36.82.22 (ma-vr van 8u00-8u30, van 12:30-13:00 en 17:30 - 18:30)

Ondernemingsnummer: 0770.467.931.
Bankrekeningnummer: BE84 1030 7471 8259

Artikel 2. Toepasselijkheid en voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ons, ESSA TERRA, als webwinkelier, met u als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) alsook op alle overeenkomsten met u als natuurlijke of rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden aankoopt.

2. Wij leveren uitsluitend in de Europese Unie. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

4. U kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. U kan deze steeds terugvinden op onze website. Als u online bestelt bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u aan om dit altijd te doen.

5. Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan u als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

6. Algemene Voorwaarden die de koper, als natuurlijk of rechtspersoon voor professionele doeleinden aankoopt, hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door ESSA TERRA wordt ingestemd.

Artikel 3. Ons aanbod en uw bestelling

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat u een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.

3. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan je winkelmandje. Nadien vult u uw contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering. Daarna kiest u de wijze van betaling. Bij de laatste stap krijgt u een overzicht van uw bestelling, aanvaard u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift "Bestelling voltooien" Als u deze stappen heeft doorlopen, is uw bestelling definitief.

4. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. We aanvaarden Bancontact en de kredietkaarten Visa, Mastercard en American Express. Als de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 4. Herroepingsrecht

1. Als u als consument goederen of diensten bij ons koopt, heeft u 14 dagen lang het recht om te beslissen dat u de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). U kan uw bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat u hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaalt u zelf).

2. U moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

3. U kan de goederen retourneren via de post of een koerier. Het retouradres is: ESSA TERRA - Vossenhoek 4 - B-9550 Sint-Lievens-Esse.

4. We betalen u de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we uw bestelling hebben teruggekregen of nadat u heeft aangegeven dat u de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij u bij uw bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u zelf heeft betaald.

5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden (zoals u in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.
Als u verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.

6. De consument heeft geen recht op herroepingsrecht in de volgende gevallen: de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd.

7. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan u het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@essaterra.com ofwel naar ESSA TERRA - Vossenhoek 4 - B-9550 Sint-Lievens-Esse. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

8. Dit artikel is niet van toepassing op de koper, die als natuurlijk of rechtspersoon voor professionele doeleinden aankoopt.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

- Aan: info@essaterra.com of per Post: ESSA TERRA - Vossenhoek 4 - B-9550 Sint-Lievens-Esse
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Artikelnr             Artikelnaam               Aantal
..................           .............................         ......................................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): .................................................................................................................
- Naam/Namen consument(en): ....................................................................................................................
- Adres consument(en): ...................................................................................................................................
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum: ...............................................................................................................................................................

Artikel 5. Prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen (uitgedrukt in Euro) zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.

3. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw bestelling definitief plaatst.

Artikel 6. Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. We aanvaarden Bancontact en kredietkaarten.

3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat uw transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 7. Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.

2. Mocht het geleverde goed toch niet conform uw bestelling zijn, dan heeft u als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als u binnen twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, u dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode (2 jaar na de levering) wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

3. Dit artikel is niet van toepassing op de koper, die als natuurlijk of rechtspersoon voor professionele doeleinden aankoopt.

Artikel 8. Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u heeft aangegeven bij uw bestelling. 

2. Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 1 à 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, zullen wij u persoonlijk informeren over de leveringstermijn.

3. Leveringen gebeuren op werkdagen.

4. Van zodra we uw betaling ontvangen hebben, starten we met de verwerking van uw bestelling. U kan tijdens het bestelproces aangeven waar u uw pakket wil laten leveren: Thuislevering, op het werk of een ander adres.

Voor de verzending van uw pakket werken we samen met BPost of een ander postbedrijf. De verzendkosten worden getoond in het besteloverzicht vooraleer u uw bestelling doorstuurt.

5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met u een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag u als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen u dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

Als wij u niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag u als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen u dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden (zie artikel 4), bent u verantwoordelijk voor het transport.

7. Zichtbare gebreken moet u zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering melden, We vragen u om foto's van de verpakking en beschadigde of niet conforme goederen bij te voegen. Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld (zichtbare gebreken).

8. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan u aantoont dat u ze niet heeft ontvangen.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan u.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vergoeding van intresten, kosten en/of schadevergoeding.

2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via info@essaterra.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde rechtbanken in Oost-Vlaanderen (België) bevoegd.

3. Als consument heeft u ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. U kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl .

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan u terecht bij Safeshops. Als uw klacht wordt aanvaard door SafeShops zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en u als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Safeshops meteen over alle juiste gegevens om uw klacht verder te behandelen.